Vedtægter

Vedtægter for

Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Elevsamfund

 

§ 1

  Foreningens navn er Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Elevsamfund.

 

 

 

§ 2

  Foreningens formål er:

 

 1.  At give tidligere elever lejlighed til at samles med kammerater og lærere ved årlige sammenkomster.
 2.  At opretholde kontakt mellem tidligere elever.
 3.  At formidle viden om skolen til nuværende elever og lærere.
 4.  At støtte nuværende elever med aktiv interesse for skolens liv: socialt, kulturelt og administrativt.
 5.  Årligt at uddele Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Elevsamfunds Legat, som i henhold til legatfundatsen uddeles til dimittender.

 

§ 3

  Enhver fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole (tidligere 'Ingrid Jespersens Skole') nuværende eller udgået elev kan blive medlem af foreningen. Medlemsskabet koster et årligt gebyr der opkræves ved Årsmødet, og giver medlemsskab indtil det efterfølgende årsmøde. Årsmødet bestemmer hvad kontingentet sættes til for det følgende år. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

 

§ 4

  Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer, der vælges ved årsmødet. Der vælges herudover 1 revisor for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.     
Stk. 2: Om valg af bestyrelsesmedlemmer gælder følgende regler: Vælges for 2 år ad gangen, således at 3 afgår i lige år, mens 4 afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted. Udtræder flere medlemmer af bestyrelsen i valgperioden, således at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig jf. § 6, stk. 2, indkaldes der til ekstraordinært årsmøde efter reglerne i § 8.     
Stk. 3: Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer. Valget gælder for et år.
Stk. 4  Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer er 6 eller derunder, bortfalder Stk 2 ovenfor, og genvalg kan finde sted.

 

 

§ 5

  Bestyrelsen afholder møder efter formandens bestemmelse og efter indkaldelse af denne, eller når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter forlangende derom, som skal afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.     
Stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med specielle arbejdsområder til opfyldelse af foreningens formål som beskrevet i §2.

 

 

§ 6

  Bestyrelsesmøderne ledes af formanden (i dennes fravær af næstformanden), der fremlægger de til behandling foreliggende sager.     
Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer - deriblandt formanden eller næstformanden - er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.     
Stk.3: Ved hvert møde tages der referat, som skal godkendes ved næste møde.

 

 

§ 7

  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren udarbejder regnskabet, der revideres af de på årsmødet valgte revisorer.

 

 

§ 8

  Indkaldelse til foreningens møder sker skriftligt med 4 ugers varsel og angivelse af dagsorden. Forslag kan indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 2 uger før mødets afholdelse.

 

 

§ 9

  Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formanden forelægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab for foregående år, og forslag til fastsættelse af kontingent til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.
 7. Valg af revisorer, jf. § 4, stk. 1 - 3 i foreningens vedtægter.
 8. Eventuelt.

 

§ 10

   Uddeling af "Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Elevsamfunds Legat" finder sted ved skolens afslutning og foretages efter Ingrid Jespersens ønske til dimittender fra henholdsvis 3. g og 10. klasse, som har udvist særlig flid og dygtighed.

 

 

§ 11

  Til gennemførelse af vedtægtsændringer rettidigt indsendt til formanden senest 2 uger før Årsmødet kræves der, at 2/3 af medlemmerne er mødt og at 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Er der ikke mødt 2/3 af medlemmerne, men mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen, hvis forslaget opretholdes, til et nyt årsmøde til afholdelse tidligst 4 uger og senest 6 uger efter det første møde, hvor forslaget da kan vedtages med 3/4 flertal blandt de fremmødte.

 

 

§ 12

  Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages efter samme retningslinjer som bestemmelsen for vedtægtsændringer, jf. § 11, med den tilføjelse, at beslutningen under alle omstændigheder skal bekræftes på et efterfølgende årsmøde afholdt tidligst 4 uger og senest 6 uger efter det førstemøde, hvor forslaget da kan vedtages med 3/4 flertal blandt de fremmødte.     
Stk. 2: Ved foreningens opløsning tilfalder dens formue og aktiver Ingrid Jespersens Gymnasieskole til anvendelse efter skolens beslutning med videst muligt hensyntagen til vedtægternes § 2.

 

 

 

 

 

Disse vedtægter træder i kraft 7.januar 2021.